algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AUVA nv

(Handelsnamen van Auva NV, KBO n° 0660.603.157) In deze Algemene Voorwaarden betekent:  

  • Producten: de goederen en/of diensten die Auva verkoopt via haar verkooppunten en haar website www.auva.be. 
  • Koper: de Koper/handelaar en de Koper/consument. 
  • Koper/handelaar: de natuurlijke – of rechtspersoon die koopt voor beroepsmatige doeleinden 
  • Koper/consument: de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden koopt.

1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Auva en de Koper, die door de aankoop uitdrukkelijk bevestigt voorafgaand aan de aankoop deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Zo beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

2. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door een bevoegd mandataris van Auva zijn bevestigd.

3. Offertes voor de Koper/handelaar worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Auva.

4. De ondertekenaar van een bestelbon voor de Koper, verbindt zich solidair met de Koper, in wiens naam hij handelt.

5. De Koper erkent door het plaatsen van de bestelling of bij afgifte van het Product met het oog op herstelling, voldoende te zijn ingelicht.

6. Elke annulering van de overeenkomst dient voor de Koper/handelaar steeds te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Auva. In geval van dergelijke aanvaarding is de Koper/handelaar, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de betreffende overeenkomst, tenzij Auva een hogere schade aantoont.

7. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden voor de Koper/consument gezamenlijk bepaald en voor de Koper/handelaar enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn dan niet bindend voor Auva, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het Product in ontvangst te nemen.

8. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Auva behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

9. De overeenkomst is gesloten aan de op de factuur vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Auva.

10. Voor de Koper/handelaar zijn alle prijzen exclusief BTW en andere kosten (transport, verpakking, verzekering, in- en uitvoertaksen, e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de Koper/handelaar. Auva houdt zich het recht voor om 4,00 euro extra administratiekosten in rekening te brengen voor het uitvoeren van bestellingen die minder dan 125,00 euro, exclusief BTW bedragen. Voor elke bestelling beneden de 50,00 euro zal 9,00 euro orderkosten betalen. Voor elke bestelling beneden de 500,00 euro, maar hoger dan 50,00 euro, zal 12,50 euro verzendkosten worden aangerekend.

11. Voor de Koper/consument zijn alle prijzen inclusief BTW en andere kosten (transport, verpakking, e.d.).

12. Auva is gerechtigd om, in het geval van onvoorziene omstandigheden, wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst en/of aan de bedongen prijs, en in relatie met de Koper/handelaar wijzigingen aan te brengen aan de toepasselijke contractsvoorwaarden.

13. Herstellingen en interventies dienen vergoed te worden tegen het gebruikelijke en toepasselijke tarief.

14. De Koper/consument heeft ingeval van aankoop via de website het recht om van de aankoop af te zien, zonder boete of een reden op te geven, en dit gedurende 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De Koper/consument kan dit recht niet uitoefenen voor: a) diensten waarvan de uitvoering met instemming werd begonnen voor het verstrijken van de voorziene 14 dagen; b) goederen die volgens de specificaties van de Koper werden vervaardigd: c) audio – en video – opnamen en computerprogrammateur waarvan de verzegeling werd verbroken.

15. Auva blijft eigenaar van de Producten tot de volledige betaling ervan. Tot dan is de Koper er niet toe gerechtigd de Producten te vervreemden, onroerend te maken, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken.

16. Het risico met betrekking tot de Producten gaat daarentegen over op het ogenblik van de verkoop.

17. Elk vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de Koper. Zelfs indien de aflevering franco plaats van bestemming geschiedt, verbindt Auva zich alleen tot de vergoeding van de vervoerskosten.

18. Aangeboden licenties zijn steeds geldig voor de periode voorzien in de licentie (1, 2 of 3 jaar) en worden telkenmale voor een zelfde periode verlengd, bij gebreke aan opzeg, die ten laatste 3 maanden voor de vervaldatum dient gegeven te worden.

19. Bij de huur van Producten wordt er steeds een contract opgemaakt met begin- en einddatum en de verhuur. De Producten moeten altijd teruggegeven worden in de staat waarin het zich bevond bij ontvangst. Defecten die ontstaan zijn tijdens de verhuurperiode worden op huurder verhaald, behoudens fabricagefouten. Producten bestemd voor verhuur worden afgehaald op Graaf de Theuxlaan 25/1, Heusden en dienen aldaar te teruggebracht op de overeengekomen einddatum en dit voor 16.00 uur. Indien niet, is Auva gerechtigd om telkens één bijkomende dag huur in rekening te brengen. Eventuele verzendingskosten, lampen en batterijen vallen ten laste van huurder.

20. De facturen van Auva zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Heusden-Zolder, Graaf de Theuxlaan 25/1

21. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties ten aanzien van de Koper/handelaar en gelijk aan de algemene wettelijke interestvoet ten aanzien van de Koper/consument, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

22. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Auva het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

23. De betaling houdt in dat de Koper/handelaar de levering als conform beschouwd.

24. De Koper/handelaar dient de facturen van Auva, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

25. Een mogelijke klacht van een Koper/handelaar zal geen aanleiding kunnen geven voor enig betalingsuitstel; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.

26. Indien Auva de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, natuurfenomenen zoals vulkaanuitbarstingen, enz., heeft Auva het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de Koper.

27. Producten mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van Auva worden teruggezonden of geruild, met uitzondering voor het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel 14.

28. De Koper/handelaar moet alle klachten i.v.m. zichtbare en verborgen gebreken melden binnen 8 kalenderdagen na vaststelling, door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. Hierbij heeft Auva de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

29. De Koper/consument moet alle klachten, indien de gebreken zichtbaar zijn, binnen 2 maanden na levering of plaatsing melden aan Auva door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.

30. De Koper/consument moet alle klachten, indien de gebreken verborgen waren, binnen 2 maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld melden aan Auva door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. Indien het gebrek zich voordoet na 6 maanden na levering, dient de Koper/consument te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering.

31. De Koper dient Auva, op straffe van verval, in staat stellen om een deugdelijk onderzoek in te stellen, hetgeen voor Producten betekent dat het Product wordt binnengebracht door de Koper (behoudens ingeval van beschadiging) in ongeschonden staat en in de originele verpakking.

32. Indien na onderzoek is gebleken dat het Product gebrekkig is, verkiest de Koper/consument een kosteloze herstelling of vervanging. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, heeft de Koper/consument het recht een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst te vragen.

33. Installatie, configuratie en software-instellingen vallen nooit onder de garantievoorwaarden en worden aangerekend aan het uurloontarief van de technische dienst. Indien Producten ter reparatie aangeboden worden als zijnde defect en bij nazicht blijkt dat deze niet defect zijn, zullen er steeds bestekkosten worden aangerekend.

34. Voor de Koper/handelaar bedraagt de schadevergoeding waartoe Auva op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 20 % van de betreffende factuurwaarde. In geval de Koper/handelaar aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

35. Auva zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor: – defecten of schade veroorzaakt door een ongeval, niet-zorgvuldig gebruik, gebruik voor doeleinden waarvoor de Producten niet zijn bestemd; – vereiste tussenkomsten die normaal voorwerp uitmaken van onderhoudsactiviteiten; – gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving; – gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haar werknemers.

36. De Koper verbindt er zich onherroepelijk toe noch direct noch indirect werknemers of gewezen werknemers van Auva of aan haar gelieerde ondernemingen (zoals Eurosys NV, Erkawe BVBA, LMB BVBA, Artware BVBA, Quattro Lease NV, Netmedia Europe NV, LB Computer Systems, LBC Services, ICT Xperts) in dienst te nemen. Deze bepaling geldt tot één jaar na het verrichten van de laatste aankoop, of tot één jaar na het einde van de samenwerking (de laatste datum van de twee wordt in aanmerking genomen). Ook zal de Koper noch rechtstreeks noch onrechtstreeks (in de ruimst mogelijk zin) bepaalde opdrachten aan deze mensen toevertrouwen. In geval van inbreuk op deze clausule zal de Koper aan Auva een schadevergoeding betalen die gelijk is aan 24 maanden brutoloon, oftewel de potentieel voorzienbare schade, van de werknemer of de ex-werknemer, zoals de laatste maal is betaald door Auva of de aan haar gelieerde onderneming.

37. Auva is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde Producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de Koper, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

38. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Auva van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

39. Het is de Koper verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Auva afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Auva. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

40. Een eventueel in gebreke blijven van Auva om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

41. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

42. De overeenkomst tussen de klant en Auva NV wordt beheerst door het Belgisch recht.

43. Voor alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst en haar algemene (verkoops)voorwaarden zijn enkel volgende rechtbanken bevoegd, onverminderd het recht van Auva NV om het geschil voor de woonplaats van verwerende partij te brengen: – voor geschillen ≤ 1.860 euro: het vredegerecht van het tweede kanton te Hasselt; – voor geschillen ≥ 1.860 euro: de rechtbank van koophandel te Hasselt, indien verwerende partij een handelaar is en de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, indien verwerende partij een particulier is.

44. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de Koper.